Algemene voorwaarden


Bagels & Beans B.V.

1. Overeenkomst

1.1 Door het plaatsen van een bestelling op de website www.bagelsbeans.nl accepteer je het aanbod van de franchisenemer van Bagels & Beans B.V. bij wie je de bestelling ophaalt en ga je een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal je bestelling bereiden en klaarzetten op het door jouw gekozen tijdstip. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vind je terug op de website www.bagelsbeans.nl/nl/storelocator. In de bevestigingsmail die je ontvangt naar aanleiding van je bestelling worden de gewenste ophaaltijd en –locatie bevestigd. Betalingen van bestellingen worden gedaan in de vestiging waar de bestelling wordt opgehaald. Bagels & Beans BV en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Bagels & Beans.

1.2 In het kader van deze overeenkomst worden er door Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens kun je de privacy policy raadplegen.

1.3 Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers zullen jouw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Afhalen

2.1 De bestellingen geplaatst via de website www.bagelsbeans.nl kunnen enkel worden opgehaald in een vestiging naar keuze. Bestellingen worden niet bezorgd door Bagels & Beans BV en/of haar franchisenemers. 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.bagelsbeans.nl/nl/storelocator 

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt jouw bestelling op het door jou gekozen afhaalmoment klaar te hebben staan, zijn er altijd omstandigheden, zoals drukte in de vestiging zelf, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op jou nadat de bestelling is afgehaald en betaald.

2.5 Wanneer je niet blij bent over een non-food item dat je bij ons afgehaald hebt (bijvoorbeeld servies of een jute tas) dan kun je dat item, mits ongebruikt en in de originele verpakking, met de originele kassabon ruilen of terugbrengen in de vestiging waar het item is gekocht. 

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling 

4.1 Voorafgaande betaling is niet mogelijk. De bestelling wordt bij afhalen in de desbetreffende vestiging betaald.

4.2. Elke betaling die in de Bagels & Beans loyaliteitsapp wordt gedaan gaat rechtstreeks naar Bagels & Beans BV. Alle betalingen worden verwerkt via het beveiligde platform van onze betalingspartner Adyen B.V. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met hallo@bagelsbeans.nl

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.bagelsbeans.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Bagels & Beans B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.bagelsbeans.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is je niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Bagels & Beans B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Toepasselijk recht 

7.1 De overeenkomsten tussen Bagels & Beans B.V. en haar franchisenemers en jou worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.